ZASÍLÁNÍ NOVINEKZASÍLÁNÍ NOVINEK


Registrace   |   Ztráta hesla     
Košík je prázdný.
Když jsem začal skutečně milovat sám sebe,
přestal jsem toužit po jiném životě a dokázal vidět, že všechno kolem mně je výzvou k růstu.

Charlie Chaplin


facebook stránky - mějte přehled o novinkáchVYHLEDÁVÁNÍVYHLEDÁVÁNÍ
V článcích Ve videu
V produktech Všude
NAŠE NABÍDKANAŠE NABÍDKA
Články o zdravíČlánky o zdraví
Pro volný časPro volný čas


Budeme rádi za podporu stránek ZDE. DěkujemeTOPlistDeset kabalistických klíčů k desítkové soustavě


Zvedněte si náladu našimi vtipy.


Kategorie článků:  Články o zdraví  -  Astrologie a numerologie


Pátým stupněm vysvětluji kabalistovi náležité deset kabalistických klíčů, jimiž se rozumí číslice 1 až 10 a upozorňuji zároveň na jejich analogickou souvislost. Nemohu pochopitelně uvést všechny analogie, které se týkají číslic 1 až 10, protože by samotné toto téma naplnilo velmi objemnou knihu. Omezím se proto jen na několik příkladů, jejichž pomocí intuitivní žák přijde na další souvislosti sám. 1—10 jsou kabalistická základní čísla, božským ideám odpovídající, jimiž byl stvořen neviditelný a viditelný svět.

Číslo JEDNA - jednotka

Jednotka jest prvním číslem v univerzu a znázorňuje jako nejvyšší podobu Boha samého. Manifestující světlo, jakož i vše, co z něho bylo stvořeno, je B ů h ve své jednotě, která se také zrcadlí ve všech ostatních číslech v nejrozmanitějších manifestačních stavech. V hebrejské kabale je obezřele označena jednotka za Kether, tj. koruna. Všude, kde se mělo Božstvo nějakým způsobem označit, učinilo se tak jednotkou. V některých soustavách, zejména v kabalistických, se sice uvádí také nula za tak zvaný EN- Soph, tato je však člověku nepochopitelná, nepředstavitelná a slouží vlastně jen jako odkaz, že kromě jednotky nemůže již nic vyššího existovat, co by mohl lidský duch pochopit. Číslo jedna se graficky znázorňuje tečkou (bodem), která zastupuje u jednotlivých soustav symbol Božské spojitosti, Splynutí s Bohem.

Kdo z nevědomosti započne svůj duchovní vývin hned s číslicí jedna, skončí dříve nebo později u čísla deset, protože jednotka představuje všemohoucnost a desítka nejhlubší pokoru. Zasvéco- vací systémy, které začínají s číslicí jedna, nazývá hermetická véda bez rozdílu monistickými soustavami. Nechť si kabalista vždy připomene, že Jednotka znamená nejvyšší poznání, nejvyšší spojení, nejvyšší moudrost. Všechny pra-ideje tvoří úhrnné jedno - Boha v jeho projevu. Podle bible se jednotku identifikuje s prvním dnem stvoření, kdy Bůh pravil: „Budiž světlo!” Z tohoto čísla vychází kromě mnoho jiného také veškeré evoluce.

Číslo DVĚ

Dvojka je číslo duality, polarity, pozitivního a negativního principu, jako např. dobra a zla, pravdy a lži. V hrubohmotném smyslu znamená dvojka elektřinu a magnetizmus, lásku a nenávist, světlo a stín. Krátce řečeno je to vždy pól a protipól, u nichž nemůže jedno bez druhého obstát, jinak by je nebylo možno od sebe rozlišovat. V kabalistickém smyslu je to Bůh a člověk. K číslu dvě patří všechny náboženské soustavy, které mají Boha za něco odděleného, bez rozdílu, zda ve tvaru, v podobě, v specifické vlastnosti nebo v nějaké pra-idei, při čemž je dualistický základní princip patrný ve všech tvarech jsoucna. Dvojka je také postoj k mikro- a makrokosmu, ať již jakýmkoliv způsobem. Graficky bývá číslo dvě znázorňováno vodorovnou přímkou.

Číslo T Ř I

Graficky se toto číslo znázorňuje trojhranem. Trojka je číslem akášického přincipu osudu, karma a planetárně se číslo tři připisuje sféře Saturna. Vše minulé, přítomné a budoucí, dále mentální, astrální a hrubohmotné vychází z akášického principu, v němž je rovněž nutno vidět číslo tři. Trojka je pra-ideje plození, která se projevuje v plusu a minusu, tedy v muži a v ženě, kteří jako spojitost plodí ono třetí, t.j. dítě. V samém člověku zastupuje trojka ducha, duši a tělo. Trojka je číslem intuice. Z tohoto čísla vyšly osudově všechny náboženské soustavy v jejich projevu. Trojka je číslem života a smrti. Je číslem veškerého poznání v jeho nejvyšší formě.

Číslo ČTYŘI

Toto číslo je pro znalce kabaly vzhledem k jeho praxi číslem nejvyšším, neboť dokonale znázorňuje tetragramatonický princip. Planetárně náleží číslo čtyři Jupiterovi. Toto číslo zastupuje všechny čtyři základní živly: oheň, vzduch, vodu, zem; čtyři světové strany: východ, západ, sever, jih; čtyři základní vlastnosti Boha: Všemohoucnost, Moudrost, Lásku a Nesmrtelnost -Vševé- domí-. Čtyřka je tedy oním číslem, jímž bylo v mikro- a makrokosmu vše stvořeno a uskutečněno. Zároveň je čtyřka číslem všeho, co bylo stvořeno v neviditelném a viditelném světě. Jako božská pra-ideje znamená čtyřka nejvyšší moudrost. Je číslem plusu a minusu v aspektu činu; číslem délky, šířky, výšky a hloubky. Grafrjiy či symbolicky se čtyřka znázorňuje stejnora- menným křížem nebo rovnostranným čtverhranem.

Číslo PĚT

Toto číslo je dokonalým znázorněním mikrokosmu, tedy člověka ve všech jeho fázích a forem jsoucna. V pětce se zrcadlí působení čtyř živlů v člověku, které řídí pátý živel, akášický princip. Intuitivní kabalista pozná, proč právě číslo pět symboli-
zuje člověka nejen živly v něm působící, ale také kabalistickou číselností, protože pět je polovina desítky a deset znamená vše stvořené. Mikrokosmos, t. j. malý svět -člověka- musí tedy v jeho dokonalosti znázornit polovina deseti. Tím, že působení čtyř živlů, řízeno akášickým principem, reprezentuje číslo pět, zastupuje toto číslo také sílu a moc, náležející planetě Marsu. Proto se také vše, co vyjadřuje aktivní sílu a moc, uvádí v soulad s číslem pět. Veškeré ovlivnění, k němuž dojde mocí a síly člověka, přísluší tomuto číslu. Rovněž celá aktivní magie spadá do této číselné řady. Grafické znázornění pětky je rovnostranný pentagram, který se také nazývá pentagon.

Číslo ŠEST

V porovnání s číslem pět, které zastupuje mikrokosmos, tedy člověka v jeho dokonalosti znázorňuje číslo šest zase makro- kosmos v jeho dokonalosti. Graficky se číslo šest znázorňuje rovnostranným hexagramem. Ony dva vzájemné se prostupující trojhrany poukazují v kabalistickém smyslu na manifestující světlo, na život, ale také na možnost božské spojitosti. Hexagram je také symbolickým znakem mága, který může dosáhnout božské spojitosti, jakmile se propracoval k šesté sféře, která je sférou sluneční. Tedy až ke kabalistickému číslu šest -k sluneční sféře- se musí kabalista duchovné a duševně povznést, chce-li dosáhnout spojení s číslem jedna, s Bohem. Z určitého kabalistického aspektu je číslo šest také viditelným symbolem Hermesovy desky, která začíná slovy, že to, co je nahoře, je také to, co je dole. Dolejší trojhran hexagramu představuje v magickém člověku s jeho třídimenzionálním aspektem: tělo, duši, ducha. Hořejší trojhran hexagramu poukazuje naproti tomu na třídimenzionální spojení a účinnost božské síly, božských ctností atd. mentálně, astrálně a fyzicky na jejich spojitost se shora dolů.

Jak již řečeno, reprezentuje číslo šest slunce, které se nazývá kabalisticky Tiphereth. Z hrubohmotného aspektu viděno, je to naše slunce, kolem kterého krouží všechny planety. Číslem šest se kromě toho znázorňuje makrokosmická magie -sférická magie-. Mohl bych uvést ještě mnoho jiných přívlastků majících k číslu šest vztah, ale tyto příklady musí kabalistovi postačit.

Číslo SEDM

Sedmička je číslo harmonie, úrodnosti, rozmnožování, růstu; je také číslem lásky ve všech jejich fázích, bez rozdílu, zda jde o nejnižší nebo o nejvyšší kosmický aspekt lásky. Milosrdenství, dobrotivost, ctnost, štěstí, to vše jsou rovněž aspekty lásky a přísluší tedy číslu sedm. Dále je sedmička číslem krásy, čistoty, vyrovnanosti. V astrologickém smyslu je sedmička číslem Venuše, takže veškeré metody a praktiky venušské magie -škálové magie- spadají rovněž do této číselné kategorie. Mimo jiného je s číslem sedm v analogii sedm stupňů zralosti ducha -čakra- atd. Grafické znároznéní čísla sedm je stejnohranný sedmihran. Pro číslo sedm existují sice ještě jiné symboly, např. velký trojhran se čtvercem uprostřed zakresleným -kvadrátem- nebo obrácené: čtverhran s trojhranem uprostřed, zcela podle toho, které číslo má být graficky zakresleno. Čtverhran bývá také někdy nahrazován stej- noramenným křížem, který se zakreslí do středu trojhranu. Tím vznikne sedm hrotů, poukazujících na číslo sedm. S číslem sedm je v analogii ještě mnoho jiného, jako např. sedm spektrálních barev - barvy duhy- atd. a úkolem žáka kabaly je, aby přišel na většinu analogií sám.

Číslo OSM

je číslo rozumu -intelektu- a tedy číslo vědění. Vše, co spadá do rozsahu intelektu, náleží číslu osm. Toto číslo je ale také číslo ducha -mentálního těla-. Astrologicky je číslo osm v analogii s Merkurem. Symbolicky se číslo osm znázorňuje osmihranem, to jsou dva vzájemně se prostupující čtverhrany. Jeden z nich symbolizuje zákonitost působení čtyř živlů a druhý čtverhran představuje člověka s jeho čtyřpólovým zaměřením -čtyřpólovým magnetem- , který je kromě toho vybaven čtyřmi základními vlastnostmi ducha: vůlí, rozumem, citem, vědomím, bez nichž nemůže být vědění. Osmihran je zároveň symbolem živlového působení plusu a minusu v mikro- a makrokosmu. Je samozřejmé, že i celá teoretická věda, bez znalosti magie, kabaly nebo některé jiné vědy, náleží k tomuto číslu.

Číslo DEVĚT

Devítihranem, to jsou tři rovnostranně se protínající trojhrany, se graficky znázorňuje číslo devět. Číslo devět zastupuje pra-idei astrálního světa, astrálního těla a všeho toho, co patří k astrálu, se všemi jeho přívlastky, povahovými vlastnostmi atd. Zároveň je číslo devět číslem pohybu, rytmu a tedy života v jeho nejsubtilnější formě. Do jejího aspektu spadají veškeré praktiky astrální magie. Devítka je oním číslem, které v astrálním světě připravuje všechny situace pro svět hrubohmotný. Číslo devět je v analogii s měsícem a vše, co spadá pod sféru měsíce a její vliv je tímto číslem reprezentováno. Devítka je samozřejmé také nejvyšším číslem a každé číslo se dá součtem redukovat na jednotky: jedna až devět. Ačkoliv má i číslo devět velmi mnoho přívlastků, musí tyto malé údaje žákovi kabaly postačit.

Číslo DESET

V pořadí deseti kabalistických klíčů, které mají vztah k číslům 1-10, je číslo deset číslem posledním. V tomto čísle se zrcadlí jednotka ve své nejsubtilnéjší formě. Desítka je číslem hmoty, číslem uskutečnění, koheze, živlu země se všemi jeho aspekty. Ne nadarmo se v hebrejské kabale nazývá číslo deset říší, kterou se rozumí všechno hrubohmotně stvořené, hmota v jejím nejsubtilnějším tvaru v mikro- a makrokosmu. Číslu deset přísluší celé tělo s jeho hrubohmotným tvarem; pochopitelně také říše minerálií se všemi stupni hustoty, t.j. látky, rudy atd., dále říše rostlin a zvířeny, zkrátka vše, co se svými hrubohmotnými smysly vnímáme. Desítka poukazuje na počátek hmoty, je výchozím bodem na cestě k Bohu. Veškeré vlivy všech již popsaných pra-ideí, od ztělesněného božství na naší zemi počínaje až nejnižšímu zhmotnění, zhuštění, jsou vyjádřeny číslem deset.

Grafické znázornění čísla deset je alchymický symbol kruhu s osmiramenným křížem uprostřed, v porovnání s jednotkou, která je obvykle symbolicky znázorňována bodem nebo kruhem na znamení nekonečnosti. Číslo deset je ale také možno znázornit rovnostranným čtverhranem, do jehož středu se nakreslí kruh.

Každá věda, tedy i hermetická, vychází od čísla deset. Pozorováno z kabalistického aspektu, je desítka nejen číslem hrubohmot- ného světa, ale také nadzemské zóny. Těchto několik analogických uzávěrů musí kabalistovi postačit, jejichž pomocí dospěje k dalším analogiím již sám.

Ony v každé kabalistické knize uvedené Sefirothy, které mají rovněž vztah k číslům 1-10, se přisuzují božským pra-ideím. Zkušený kabalista pozná, že na čísla 1-10 se vztahují všechny náboženské soustavy, všechny magické pracovní soustavy a všechny kabalistické klíče. Kabalisticky počítat znamená: všechny klíče, tedy všechny tyto číslice a jejich analogie -přívlastky- chápat a dokonale ovládat. Jak rozsáhlá je véda kabalistic- kých čísel 1-10, jaké hluboké moudrosti všechna tato čísla zahrnují, vysvítá jasně z těchto několika slov.

Když Bůh stvořil svůj dokonalý protějšek -člověka-, propůjčil mu jednu, oněm pra-idejím nejviditelnější podobu s deseti prsty na rukou s deseti na nohou, jako důkaz své dokonalosti. Kabala považuje tedy právem čísla 1-10 za nejdokonalejší. V jedné z předcházejících kapitol tohoto díla jsem se již zmínil o tom, že z člověka má pět prstů pravé ruky a pět levé ruky určitou souvislost s pra-idejemi deseti Sefirothů. Pět prstů pravé ruky ukazuje na čísla 1-5 a prsty levé ruky na čísla 6—10. Ruce se svými deseti prsty odpovídají tedy pra-idejím čísel 1-9 a deset prstů u nohou mají vesměs vztah ic číslu deset, jímž je symbolicky vyjádřen nejnižší stupeň, t.j. země.

Jsou kabalistické gestikulace, jimiž je možno určitým držením prstů a kabalistickými mocenskými slovy jsoucími v analogii s 10 pra-idejemi, magicky působit. S kabalou dobře obeznámený praktik si může pracovní metody pro takové magicko-kabalistické praktiky sestavit pomocí gestikulace prstů na základě zde uvedeného sám. Jemu postačí tyto krátké údaje. Kdo by mél zvláštní zájem o gestikulačné-kabalistickou magii, může samozřejmé obdržet pro toto odvétví přesnější metody i od bytostí. Upozorňuji ho tím pouze na tuto možnost.

 

Vyňato z knihy FrantiSek Bardon - Klíč k opravdové KabaleDalší články z kategorie
Pro výpis všech článků z kategorie klikněte zde.


2011-2022 © PiDi Soft |  Mapa webu |  Odkazy